3 lipca 2022

Pomoc dla starszych i chorych

Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie do zakupu przedmiotu ortopedycznego czy środków pomocniczych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym celu powinny się zgłosić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Aby otrzymać pomoc, miesięczny dochód nie może przekraczać: – 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, – 65 proc. wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Niskie emerytury i renty często dotkliwie ograniczają możliwości radzenia sobie z codziennymi problemami. Gdzie starać się o wsparcie?
Jako społeczeństwo szybko się starzejemy. A gdy przestajemy pracować, domowy budżet może nie wystarczać na codzienne wydatki. Niektórzy liczą wtedy na pomoc rodziny, innym pozostają instytucje państwowe, które udzielają seniorom i osobom niepełnosprawnym pomocy nie tylko materialnej, w postaci np. refundacji wyrobów medycznych czy darmowych leków albo usług opiekuńczych, pozwalających prowadzić względnie normalne życie.

Dopłaty z NFZ

Fundusz nie tylko refunduje przedmioty ortopedyczne czy środki pomocnicze. Seniorzy mogą też liczyć na dofinansowanie do leków a osoby chore – na pomoc pielęgniarki czy rehabilitację domową.

Pomoc w zakupie wyrobów i środków medycznych. Zlecenie na nie może wydać lekarz, fizjoterapeuta lub pielęgniarka. Obowiązuje specjalizacja; np. w sprawie pieluchomajtek trzeba się zwrócić do lekarza rodzinnego, a gdy chcemy uzyskać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego – do ortopedy. Zarówno kwota refundacji jak i ilość środków pomocniczych są regulowane ustawowo.
limit ilościowy wynosi do 90 sztuk miesięcznie pielucho-majtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych, podkładów i wkładów anatomicznych
limit finansowy: – 77 zł dla osób z chorobą nowotworową (100 proc. dopłaty NFZ do limitu), – 90 zł dla pozostałych chorych (70 proc. dopłaty NF7. do limitu). W razie przekroczenia progu, brakującą kwotę dopłaca pacjent.

Bezpłatne leki.

Mają do nich prawo m.in.: inwalidzi wojenni i osoby represjonowane oraz małżonkowie będący na ich utrzymaniu, wdowy (wdowcy) po inwalidach i represjonowanych, osoby, które ukończyły 75 rok. życia. W przypadku tych ostatnich lista leków jest ograniczona
– szczegółowy wykaz jest dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia. Recepta musi mieć w polu „kod uprawnień” wpisaną literę S. Może ją wystawić: lekarz rodzinny, u którego senior stale się leczy lub lekarz, który go zastępuje, ewentualnie uprawniona pielęgniarka.

Opieka pielęgniarska.

Osoba przewlekle chora, która przebywa w domu i wymaga systematycznej opieki, może liczyć na pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej, która odwiedzi ją przynajmniej cztery razy w tygodniu.
Aby ubiegać się o taką pomoc potrzebne jest skierowanie od lekarza z tzw. kartę oceny pacjenta wg skali Barthel (pacjent musi otrzymać 40 punktów lub mniej).

Rehabilitacja domowa.

Mają do niej prawo m.in. osoby po udarze mózgu (o ile nie minęło 12 miesięcy), mające wszczepioną endoprotezę, czy chorujące na choroby przewlekłe postępujące (np. Parkinsona). Skierowanie wystawia lekarz rodzinny lub specjalista w dziedzinie rehabilitacji. Czas trwania rehabilitacji domowej to 80 dni w roku kalendarzowym (maks. 5 zabiegów dziennie).

Pomoc z opieki społecznej

Osoba starsza czy niepełnosprawna może uzyskać nie tylko wsparcie finansowe, ale też realną pomoc w codziennym życiu w postaci usług opiekuńczych.

Zasiłek pielęgnacyjny.

Może się o niego starać osoba. która Jest niesamodzielna i w związku z tym potrzebuje pomocy kogoś drugiego. Świadczenie przysługuje m.in. osobie: która ukończyła 75 lat; niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia. Wniosek można złożyć elektronicznie (za pośrednictwem portalu [email protected]) lub w formie papierowej w urzędzie gminy.

Zasiłek celowy.

Jest przeznaczony na sfinansowanie określonych wydatków, np. na zakup leków. Aby go otrzymać trzeba spełniać kryterium dochodowe. Wynosi ono: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł; Wniosek o zasiłek składa się do ośrodka pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze.

Przysługują samotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić pomocy. Usługi obejmuje m.in.: pomoc w codziennych czynnościach (zakupy, dostarczanie posiłków do domu, sprzątanie), podstawową opiekę higieniczną (mycie, kąpanie, pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, karmienie), pielęgnację zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady). Z wnioskiem o taką pomoc należy się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej. Trzeba będzie także przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z tego typu usług. Konieczność pomocy musi potwierdzić wywiad środowiskowy.

Pieniądze z ZUS

Wypłaca on emerytom i rencistom różnego rodzaju dodatki. Część z urzędu, część – na wniosek.

Dodatek pielęgnacyjny

Przysługuje wszystkim seniorom, którzy otrzymują rentę lub emeryturę i ukończyli 75 lat. Jest wypłacany z urzędu. Taki dodatek może otrzymać także osoba, która nie ukończyła jeszcze wspomnianego wieku, ale została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Musi jednak złożyć o to wniosek i dołączyć zaświadczenie lekarskie (na druku ZUS N-9) oraz dokumentację medyczną. Dodatek jest wypłacany w wysokości 229,91 zł.

Dodatki dla kombatantów.

Otrzymują je: inwalidzi wojenni, niezdolni do samodzielnej egzystencji (dodatek wynosi 359,49 zł), kombatanci (239,66 zł), osoby, które prowadziły tajne nauczanie (239,66 zł), deportowane do pracy (od 12,02 zł do 239,66 zł).

Ryczałt energetyczny.

Mają do niego prawo kombatanci, żołnierze przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla czy kamieniołomach, a także współmałżonkowie tych osób po ich śmierci. Aby uzyskać ryczałt energetyczny należy złożyć wniosek na druku ZUS -ER-DKK-01 (dostępny w oddziale lub na stronie www.zus.pl) i decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą represje. Od 1 marca 2021 r. miesięczna kwota ryczałtu wynosi 179,81 zł.

Znajdź pracę w opiece Niemcy: https://www.veritas-opieka.pl/oferty-pracy/